Search
Euro
English

Üyelik Sözleşmesi

ÜYÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

  1. İşbu üyelik sözleşmesi (Bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi" olarak anılacaktır.)cevizli mah.bağdat cad.uğraş parlar iş merkezi no:605 Maltepe/İstanbul adresinde bulunan bilardo.com.tr Theory Bilardo Organizasyon Ticaret Ltd.Şti. (Bundan böyle “web sitesi” olarak anılacaktır.),  Üye (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.) arasında, üyenin Web Sitesi’nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 2. SÖZLEŞME KONUSU

  1. İşbu Sözleşme’nin konusu web sitesi olduğu internet sitesi www.bilardo.com.tr‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

 4. TANIMLAR

  1. Gizlilik Politikası üyelerin Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, web sitesi tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dâhil olmak üzere web sitesi kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitesi üzerinden  erişilebilecek olan metni ifade eder.

  2. Hesabım Sayfası üyenin Web Sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfayı ifade eder.

  3. Hizmet üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla web sitesi tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

  4. Üye web sitesi ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

 5. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun web sitesi tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

  2. Üye,  www.bilardo.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, web sitesinin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

  3.  Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin web sitesinden talepte bulunması halinde web sitesi, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için web sitesine ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

  4. Üye, web sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından web sitesine karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, web sitesinin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  5. Üye, Web sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Web Sitesi’nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak web sitesinin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

  6. Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Web Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üyenin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

  7. web sitesi, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

  8. Web Sitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler, Üye sahtecilik, dolandırıcılık, Web Sitesi’nin kötüye kullanımı, Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek 3 kişi ya da kurumlara iletebilecektir.

  9. Üyenin özel Sayfasına erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır.

  10. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  11. Üye,  www.bilardo.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

  12. Üye www.bilardo.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  13. Üye, www.bilardo.com.tr internet sitesi üzerinden aşağıdaki maddeler de geçen işlemleri uygulayamaz.

   1. Web Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

   2. Web Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

   3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

   4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web Sitesi’ndeki yorumları Web sitesi dışında yayımlamak gibi Web sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

   5. Virüs veya Web Sitesi’ne, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

   6. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

  14. Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, bilardo.com.tr ’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

  15. Üye, Web Sitesi’nde yaptığı işlemleri Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca özel sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

  1. Web Sitesi’nin veya Web sitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; web sitesinin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

  1. web sitesi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  www.bilardo.com.trinternet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden web sitesinden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

  1. web sitesinin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, web sitesinin hiçbir sorumluluğu yoktur.

  1. web sitesi tarafından www.bilardo.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 1. GİZLİLİK

  1. web sitesinin, üyenin Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. web sitesi, bu kapsamda üyenin sağladığı kişisel verileri Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikasında belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

  2. Üye tarafından Web Sitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla web sitesi tarafından Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir. 

  3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin web sitesi tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. web sitesi söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  1. bilardo.com.tr markası ve logosu, bilardo.com.tr mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak bilardo.com.tr tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile bilardo.com.tr’nin mülkiyetindedir. Üye, bilardo.com.tr mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını bilardo.com.tr’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, bilardo.com.tr mobil uygulamasının veya Web Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda bilardo.com.tr’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin, üçüncü kişilerin veya bilardo.com.trnin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, bilardo.com.trnin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 3. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

  1. web sitesi tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası da dâhil her türlü politikayı, hüküm ve artı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Web Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 4. MÜCBİR SEBEP

  1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya web sitesinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") web sitesinin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, web sitesi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi'nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 5.  MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda web sitesinin resmi defter ve ticari kayıtları ile web sitesinin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

  2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul (Maltepe) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

  3. Bildirim web sitesi üye ile üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

  4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, web sitesinin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

  6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 6. Sözleşmenin Feshi

  1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya web sitesi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. web sitesi üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 7.  İhtilaflerin Halli

  1. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtifaller de İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 8.  Yürürlük

  1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

 9.  14 (On dört) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle işbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.